Gimnazija Kotor

Ogledni čas – Uticaj igre na usvajanje vokabulara u nastavi engleskog jezika

Posljednjeg radnog dana, 13.06.2023. godine učenici drugog i trećeg razreda gimnazije prisustvovali su oglednom času iz engleskog jezika, čiji je cilj bio saznati kako igra u nastavi utiče na usvajanje vokabulara stranog jezika. Učenici su individualno i u manjim grupama uradili pet aktivnosti, koje su obuhvatale vrste fonetskih, leksičkih i gramatičkih igara. Prilikom izrade mjerilo se vrijeme svake od ponuđenih aktivnosti, broj ponuđenih odgovora, tačnost odgovora, a kod leksičkih i gramatičkih igara i broj kombinacija ponuđenih odgovora kroz riječi i rečenice.

Na kraju časa učenici su uradili anonimnu anketu, u kojoj su mogli da prokomentarišu u kojoj mjeri se igre koriste u nastavi, sa kojim vrstama igara su se susreli, koja je funkcija igara i na šta utiče upotreba igre kod usvajanja vokabulara, kao i u kojoj mjeri je ogledni čas za njih bio privlačan i koristan.

Analiza ankete je pokazala da igre utiču na brzinu usvajanja vokabulara, na razvoj kognitivnog interesa i na kreativnu aktivnost, čini proces usvajanja jezičkog korpusa privlačnijim i zanimljivijim, stvara prijateljsko okruženje, uklanja strah od nastupa i povećava motivaciju učenika.

Ogledni čas je izvodila pripravnica Andrea Dragojlović u prisustvu mentora i pedagogice škole, a prikupljeni podaci će biti upotrebljeni za stručni rad iz engleskog jezika.

Aktiv za germanske jezike