Gimnazija Kotor

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu

OPŠTI USLOVI

            Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

            Prijava na Konkurs podnosi se 26, 27. i 28. juna 2023. godine (od 0 do 24 časa) i 29. juna 2023. godine (do 15 časova).

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana, radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.

            Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 4. jula 2023. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školioriginalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima s državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola.             Učenici koji se upisuju u I razred srednjih škola oslobođeni su od plaćanja administrativne takse, u skladu sa članom 18 Zakona o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 18/19).

KRITERIJUMI ZA UPIS

            I Kriterijumi za upis učenika u I razred gimnazije

            Upis učenika u I razred gimnazije vrši se na osnovu Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u gimnaziju („Službeni list RCG“, broj 21/05 i „Službeni list CG“, br. 28/16, 18/18 i 96/22) i Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2023/2024. godinu, broj 01-604/23-3829/2 od 17. maja 2023. godine.

Upis u gimnaziju se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 1. opšti uspjeh u posljednjem ciklusu osnovne škole;
 2. uspjeh na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja;
 3. uspjeh iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti odnosno maternjeg jezika, Matematike i nastavnih predmeta značajnih za sticanje obrazovanja u posljednjem ciklusu osnovne škole;
 4. rezultati sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenog priznanja.

Kao poseban uslov za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije – matematičke, potrebno je da kandidat na eksternoj provjeri znanja iz Matematike ostvari ocjenu odličan (5). Izuzetno, kao poseban uslov za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije – matematičke, potrebno je da kandidat na eksternoj provjeri znanja iz Matematike ostvari ocjenu dobar (3) i ostvari ocjenu odličan (5) u najmanje dva razreda trećeg ciklusa osnovne škole.

            Kao poseban uslov za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije – filološke, potrebno je da kandidat na eksternoj provjeri znanja iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti odnosno maternjeg jezika i književnosti ostvari ocjenu odličan (5) i iz stranog jezika, kao nastavnog predmeta koji je izabrao, ostvari ocjenu odličan (5).

            Izuzetno, kao poseban uslov za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije – filološke, potrebno je da kandidat na eksternoj provjeri znanja iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti odnosno maternjeg jezika i književnosti ostvari ocjenu dobar (3) i iz stranog jezika, kao nastavnog predmeta koji je izabrao, ostvari ocjenu odličan (5) u najmanje dva razreda trećeg ciklusa osnovne škole.

            Za upis u gimnaziju u kojoj se nastava izvodi na stranom jeziku kandidat u posljednjem ciklusu osnovne škole treba da ima ocjenu odličan (5) iz stranog jezika na kojem se izvodi nastava.

            Kao poseban uslov za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije – sportske, potrebno je da je kandidat:

 • osvojio medalju na nacionalnom sportskom takmičenju;
 • nastupao za nacionalnu reprezentaciju, u određenom sportu koji je na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara;
 • član kluba koji se takmiči u nacionalnom šampionatu u sportu koji je na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara;
 • osvojio medalju na nacionalnom školskom takmičenju;
 • član školskog društva koji se takmiči na nacionalnom školskom takmičenju.

Pripadnik romske i egipćanske populacije ostvaruje dodatnih šest (6) bodova po principu afirmativne akcije.

Vrednovanje uspjeha na eksternoj provjeri znanja

Za upis u opštu gimnaziju i odjeljenja specijalističke gimnazije  vrednuje se uspjeh na eksternoj provjeri znanja iz nastavnog predmeta Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik   odnosno maternji jezik i književnost, Matematike i jednog predmeta koji učenik izabere, tako što ocjena odličan (5) nosi 10 bodova, ocjena vrlo dobar (4) nosi 7 bodova, ocjena dobar (3) nosi 4 boda, ocjena dovoljan (2) nosi 1 bod i ocjena nedovoljan (1) nosi 0 bodova.

Vrednovanje opšteg uspjeha

            Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože brojem tri (3).

            Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

Vrednovanje uspjeha iz nastavnih predmeta

            Uspjeh iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog i hrvatskiog jezika i književnosti odnosno maternjeg jezika i književnosti, Matematike i dva nastavna predmeta od značaja za dalje školovanje u posljednjem ciklusu osnovne škole vrednuje se tako što se pojedinačne ocjene iz tih nastavnih predmeta saberu i njihov zbir podijeli sa brojem dva (2).

            Nastavni predmeti od značaja za dalje školovanje pri upisu učenika u I razred opšte gimnazije su strani jezik i Fizika.

Vrednovanje rezultata na takmičenju i priznanja

            Rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinačnim takmičenjima iz nastavnih predmeta vrednuju se na način što se kandidatu koji je u posljednjem ciklusu osnovne škole osvojio jedno od prva tri mjesta, nagrade, odnosno medalje dodjeljuju sljedeći bodovi:

 1. međunarodno takmičenje: prvo mjesto, prva nagrada, odnosno zlatna medalja – 20 bodova; drugo mjesto, druga nagrada, odnosno srebrna medalja – 18 bodova; treće mjesto,  treća nagrada, odnosno bronzana medalja – 15 bodova;
 2. državno takmičenje: prvo mjesto,  odnosno prva nagrada – 15 bodova; drugo mjesto, odnosno druga nagrada – 13 bodova; treće mjesto, odnosno treća nagrada – 10 bodova.

U slučaju kada kandidat iz jednog nastavnog predmeta osvoji pojedinačna mjesta, nagrade odnosno medalje na više nivoa takmičenja, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

            U slučaju kada kandidat iz dva ili više nastavna predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačnih mjesta, nagrada, odnosno medalja bodovi iz svih nastavnih predmeta sabiraju se po nivoima takmičenja, pri čemu se uzima u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

        Diploma ,,Luča“ vrednuje se sa 12 bodova.

                                    Vrednovanje sportskih uspjeha i rezultata

            Za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije – sportske, potrebno je da je kandidat:

 • osvojio medalju na nacionalnom sportskom takmičenju, što nosi 10 bodova;
 • nastupao za nacionalnu reprezentaciju, u određenom sportu koji je na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, što nosi 8 bodova;
 • član kluba koji se takmiči u nacionalnom šampionatu u sportu koji je na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, što nosi 6 bodova;
 • osvojio medalju na nacionalnom školskom takmičenju, što nosi 4 boda;
 • član školskog društva koji se takmiči na nacionalnom školskom takmičenju, što nosi 2 boda.

Kada kandidat ostvari uspjeh u određenom sportu koji nije na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara ostvareni rezultati se vrednuju sa 4 odnosno 3 boda.

Vrednovanje sportskih uspjeha, odnosno učešća na nacionalnom sportskom takmičenju i na nacionalnom školskom takmičenju vrši se na osnovu potvrde kluba odnosno školskog društva.

Vrednovanje učešća za nacionalnu reprezentaciju ili u nacionalnom šampionatu u određenom sportu koji je na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara vrši se na osnovu potvrde Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Prednost imaju kandidati s ostvarenim najboljim sportskim rezultatima.

Rangiranje kandidata za upis

Kandidati za upis u gimnaziju rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi.

Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova:

1. na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja;

2. po osnovu opšteg uspjeha u posljednjem ciklusu osnovne škole;

3. po osnovu ocjena iz nastavnih predmeta Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski  odnosno maternji jezik i književnost, Matematika i dva nastavna predmeta od značaja za dalje školovanje u posljednjem ciklusu osnovne škole.

Pravo na prigovor

Na utvrđenu rang listu kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor nastavničkom vijeću gimnazije u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli. Po prigovoru, nastavničko vijeće je dužno da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Protiv odluke nastavničkog vijeća može se pokrenuti upravni spor.

II Kriterijumi za upis učenika u I razred stručnih škola

            Upis učenika u I razred stručnih škola određuje se na osnovu Pravilnika o vrednovanju kriterijuma za upis učenika u stručnu školu („Službeni list RCG“, br. 21/05 i „Službeni list Crne Gore“, br. 18/18) i Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2023/2024. godinu, broj 01-604/23-3829/2 od 17. maja 2023. godine.

Provjera posebne nadarenosti odnosno sposobnosti za upis vrši se u skladu sa Pravilnikom.

Sadržaj provjere posebne nadarenosti odnosno sposobnosti utvrđen je obrazovnim programom, a postignuti uspjeh se vrednuje na način propisan Pravilnikom.

            Upis učenika u prvi razred trogodišnje, odnosno četvorogodišnje stručne škole vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 1. opšteg uspjeha u posljednjem ciklusu osnovne škole;
 2. uspjeha na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja;
 3. uspjeha iz dva nastavna predmeta u posljednjem ciklusu osnovne škole koji su značajni za sticanje obrazovanja;
 4. rezultata s državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodjele priznanja.

Za upis u školu u kojoj se nastava izvodi na stranom jeziku kandidat u posljednjem ciklusu osnovne škole treba da ima ocjenu odličan (5) iz stranog jezika na kojem se izvodi nastava.

Pripadnik romske i egipćanske populacije, ostvaruje dodatnih šest (6) bodova po principu afirmativne akcije.

Vrednovanje opšteg uspjeha

Opšti uspjeh u posljednjem ciklusu osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože brojem tri (3). Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

Vrednovanje uspjeha na eksternoj provjeri znanja

Uspjeh na eksternoj provjeri znanja u završnom razredu osnovne škole iz nastavnog predmeta Crnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost, Matematike i jednog poredmeta po izboru učenika vrednuje se tako što ocjena odličan (5) nosi 10 bodova, ocjena vrlo dobar (4) nosi 7 bodova, ocjena dobar (3) nosi 4 boda, ocjena dovoljan (2) nosi 1 bod i ocjena nedovoljan (1) nosi 0 bodova.

Vrednovanje uspjeha iz nastavnih predmeta u  posljednjem ciklusu osnovne škole koji su značajni za sticanje obrazovanja

Uspjeh iz dva nastavna predmeta u posljednjem ciklusu osnovne škole od značaja za sticanje obrazovanja vrednuju se tako što se saberu ocjene iz tih nastavnih predmeta, a dobijeni zbir je broj bodova.

Nastavni predmeti od značaja za sticanje nivoa stručnog obrazovanja u srednjim stručnim školama po sektorima i podsektorima su dati u sljedećoj tabeli:

Sektori  Nivo IV1Nivo  III
Saobraćaj i komunikacijeMatematika FizikaMatematika Fizika 
Inženjerstvo, proizvodne tehnologije (Mašinstvo i obrada metala, Elektrotehnika i automatizacija i dr.)
Podsektor ElektrotehnikaMatematika FizikaMatematika Fizika
Podsektor Mašinstvo i obrada metala       Matematika FizikaMatematika Fizika
Podsektor  MehatronikaMatematika Fizika
Rudarstvo, metalurgija i hemijska  industrijaMatematika FizikaMatematika Fizika
Zdravstvo i socijalna zaštitaCrnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost Biologija Crnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost Biologija
Interdisciplinarna područjaCrnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost Strani jezik 
Poljoprivreda, prehrana i veterinaCrnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost BiologijaCrnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno  maternji jezik i književnost Biologija
Ekonomija i pravoCrnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost Strani jezik 
Turizam, trgovina, ugostiteljstvoCrnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost Strani jezikCrnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost Strani jezik
Građevinarstvo i uređenje prostoraMatematika FizikaMatematika Fizika
Usluge
Podsektor TekstilstvoCrnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost Likovna kulturaCrnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost Likovna kultura
Podsektor Lične usluge Crnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost Likovna kultura

                        .

III Posebna nadarenost odnosno sposobnost

Ukoliko je obrazovnim programom kao poseban uslov za upis određena provjera posebne nadarenosti odnosno sposobnosti (umjetničke škole i dr.), umjesto vrednovanja uspjeha iz dva nastavna predmeta od značaja za sticanje obrazovanja, vrednuje se posebna nadarenost odnosno sposobnost.

Posebna nadarenost odnosnosposobnost vrednuje se tako što se pokazana posebna nadarenost odnosno sposobnosti ocjenjuju uspjehom: nedovoljan (1) vrednuje se 0 bodova, dovoljan (2) vrednuje se 10 bodova, dobar (3) vrednuje se 22 boda, vrlo dobar (4) vrednuje se 34 boda i odličan (5) vrednuje se 46 bodova.

Kandidat koji ima najmanje 10 bodova na provjeri posebne nadarenosti odnosno sposobnosti stiče pravo na upis, odnosno rangiranje saglasno Pravilniku.

Opšti uspjeh u posljednjem ciklusu osnovne škole vrednuje se na isti način kao u drugim stručnim školama.

Vrednovanje rezultata na takmičenju odnosno dodijeljenog priznanja

            Rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinačnim takmičenjima iz nastavnih predmeta vrednuju se na način što se kandidatu koji je u posljednjem ciklusu osnovne škole osvojio jedno od prva tri mjesta, nagrade, odnosno medalje dodjeljuju sljedeći bodovi:

 1. međunarodno takmičenje: prvo mjesto, prva nagrada, odnosno zlatna medalja – 20 bodova; drugo mjesto, druga nagrada, odnosno srebrna medalja -18 bodova; treće mjesto,  treća nagrada, odnosno bronzana medalja – 15 bodova;
 2. državno takmičenje: prvo mjesto,  odnosno prva nagrada – 15 bodova; drugo mjesto, odnosno druga nagrada – 13 bodova; treće mjesto, odnosno treća nagrada – 10 bodova.

            U slučaju kada kandidat iz jednog nastavnog predmeta osvoji pojedinačna mjesta, nagrade odnosno medalje na više nivoa takmičenja, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

            U slučaju kada kandidat iz dva ili više nastavnih predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačnih mjesta, nagrada, odnosno medalja bodovi iz svih nastavnih predmeta sabiraju se po nivoima takmičenja, pri čemu se uzima u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

        Diploma ,,Luča“ vrednuje se 12 bodova.

Rangiranje kandidata za upis

            Kandidati za upis u srednju stručnu školu rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi.

            Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova po osnovu:

 1. opšteg uspjeha u posljednja tri razreda osnovne škole;
 2. uspjeha iz dva nastavna predmeta od značaja za sticanje obrazovanja, odnosno posebne nadarenosti odnosno sposobnosti.

            Komisija koju obrazuje direktor škole utvrđuje rang listu kandidata u roku koji je predviđen ovim Konkursom.

Utvrđena rang lista objavljuje sa na oglasnoj tabli u prostorijama škole.

Pravo na prigovor

Na utvrđenu rang listu, kandidat ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor nastavničkom vijeću škole u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Po prigovoru, nastavničko vijeće je dužno da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Protiv odluke nastavničkog vijeće može se pokrenuti upravni spor.

JU Gimnazija Kotor

1) Opšta gimnazija                                      3 odjeljenja 84 učenika

2) Odjeljenje filološke gimnazije                 1 odjeljenje 28 učenika

Ekonomija i pravo

Obrazovni program (nivo IV1)

1) Ekonomski tehničar                                1 odjeljenje 28 učenika

Zdravstvo i socijalna zaštita

Obrazovni programi (nivo IV1)

1) Zdravstveni tehničar                              1 odjeljenje 28 učenika

2) Zdravstveno laboratorijski sanitarni tehničar     

1 odjeljenje 28 učenika

Napomena

 1.  Učenici koji se upišu u obrazovne programe koji se realizuju u JU Obrazovni centar Šavnik, ako žive izvan Šavnika, imaće besplatan smještaj u Đačkom domu u Šavniku.
 2. Škole ne mogu formirati odjeljenja ukoliko ne postoji minimum broja učenika koji je predviđen zakonom i Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje izvode javno važeće obrazovne programe (»Službeni list CG«, br. 66/10, 41/13, 67/17 i 54/18). Izuzetno, kada nije moguće formirati odjeljenje u skladu s odredbama Pravilnika, Ministarstvo može, na obrazloženi zahtjev ustanove, odobriti formiranje odjeljenje i sa manjim brojem učenika.
 3. Umjetničke škole mogu organizovati provjeru posebne nadarenosti odnosno sklonosti učenika najkasnije do 26. juna 2023. godine.
 4. Dokazi o obrazovanju stečeni u inostranstvu dostavljaju se u formi kopije, odnosno prevoda sudskog tumača, uz rješenje o priznavanju obrazovne isprave, odnosno uz potvrdu o započetom postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave.

Dodaci: