Gimnazija Kotor

KONKURS ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

OPŠTI USLOVI

Kandidati koji su završili osnovnu školu za upis u I razred srednje škole podnose sledeća dokumenta:

1. Prijava na Konkurs. Na osnovu člana 13. Zakona o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/2019), kandidati za upis oslobođeni su plaćanja administrativne takse;

2. Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole i diplome i uvjerenja o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenim priznanjima;

3. Kopija biometrijske lične karte.Prijava na Konkurs podnosi se školi najkasnije do 12. oktobra 2023. godine. Prijava se podnosi putem pošte ili u školi, u terminima koje odredi škola. Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 15. oktobra2023. godine.

Dodaci: